Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser
Selger gjør oppmerksom på at denne nettbutikken er i henhold til avtale med Kjøper, og således er å regne som bedriftshandel uten vanlig angrerett. 

Partene
Selger: BK Gruppen, org.nr 943 044 775
Kjøper: Bruker av webshopen til BK Gruppen

Avtaleinngåelse
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Produktinformasjon
All produktinformasjon og data som finnes relatert til de ulike produktene kan bli endret/justert uten særlig skriftlig varsel. Det tas forbehold om feil i produkt informasjonen.

Priser og prisendringer
Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), eksklusiv merverdiavgift og frakt. Vi tar forbehold om økning i prisene fra underleverandør. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på nettsidene uten foregående varsel. Pris som produktet hadde ved avtaleinngåelse er gjeldende mellom Partene.

Betaling
Faktura med 14 dagers betalingsfrist, hvis ikke annet er avtalt.

Forsendelse
Delforsendelser kan forekomme dersom ordren inneholder produkter fra ulike underleverandører.

Salgspant og eiendomsrett
Selger har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på fakturasummen med tillegg av renter og omkostninger, jf. pantelovens §3-14 flg.

Reklamasjon og garanti
Ved mottagelse av varer er kjøper pliktig til å undersøke at leveransen stemmer med ordrebekreftelsen. Eventuelle feil og mangler må påberopes skriftlig senest innen 5 virkedager fra leveringstidspunktet. Produkter som er spesialtilpasset kunde, f.eks. produkter med logo, kan ikke returneres, unntatt dersom det foreligger en feil på produktet.

Erstatningsansvar
Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar
Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Selger erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke – jfr. pkt. 8. 

Ansvarsbegrensning
Selger har rett til å fravike kontraktsfestet tilvirking og levering ved Force Majeure, inkludert men ikke begrenset til streik, lockout eller annen form for arbeidskamp, ulykker, krig, brann, eller tilsvarende omfattende uforutsette hendelser utenfor selgers kontroll.

Tvister
Eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan bringes inn for Vestfold tingrett som verneting. Norsk lov gjelder.